Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch

OBEC GÔTOVANY

032 14 p. Ľubeľa, okres Liptovský Mikuláš

 

                                                                                                                     Dátum : 09.04.2018

 

P O Z V Á N K A

 

 

     Podľa § 13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení zvolávam

23. riadne  zasadnutie  O b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a v Gôtovanoch, ktoré sa uskutoční

 

 

 

Dňa 13.04.2018 o 19.00 hod.

/ P I A T O K /

 

 

v zasadačke obecného úradu Gôtovanoch s týmto programom :

 

         1. Kontrola uznesení

 2. Žiadosť Mesta Liptovský Mikuláš o dotáciu z rozpočtu obce Gôtovany na záujmové   

     vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d.) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

     v školstve a školskej samospráve v centrách voľného času v zriaďovacej pôsobnosti

     Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018

 3. Správa hlavného kontrolóra č.1/2018, č. 2/2018.

   4. Rôzne

        5. Záver

 

 

 

 

 

 

Žiadame poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť,

k t o r á    j e   p o v i n n á   a   b e z p o d m i e n e č n e   n u t n á

 

 

 

                                                    Jozef Cút

                                                         starosta obce

 

 

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 25. 4. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť