Navigácia

Obsah

VZN

Rok 2021

2021
Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DODATOK 5 k VZN 32012 – schválený.pdf Stiahnuté: 28x | 20.01.2021

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Gôtovany č. 2/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

MŠ DODATOK 1 k VZN 22013 – schválený.pdf Stiahnuté: 26x | 20.01.2021

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gôtovany

dodatok k VZN 12016 - schválený.pdf Stiahnuté: 19x | 09.02.2021

Dodatok č. 8 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

DODATOK 8 MŠ schválený.pdf Stiahnuté: 14x | 17.02.2021

Rok 2020

2020
Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Gôtovany č. 1/2013 zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

DODATOK 7 MŠ schválený.pdf Stiahnuté: 105x | 23.03.2020

Rok 2019

2019
DODATOK č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Gôtovany č. 1/2013 zo dňa 31.03.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

DODATOK 6 MŠ.pdf Stiahnuté: 185x | 06.03.2019

Dodatok č. 1 k VZN 3/2015 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných domoch vo výlučnom vlastníctve obce Gôtovany, obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania....

Dodatok č. 1 k VZN 32015.pdf Stiahnuté: 153x | 16.07.2019

Rok 2018

2018
Dodatok č. 5 k VZN č, 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

DODATOK č. 5.pdf Stiahnuté: 241x | 24.02.2018

Dodatok č. 4 k VZN 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. odpady a dr. stav. odpady

DODATOK 4 k VZN 32012.pdf Stiahnuté: 213x | 31.12.2018

Rok 2017

2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Gôtovany č.1/2017 o správe a prevádzke pohrebísk v obci Gôtovany

vzn 12017 .pdf Stiahnuté: 378x | 23.03.2017

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

dodatok 4 mŠ.pdf Stiahnuté: 285x | 23.03.2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GÔTOVANY č. 2/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Gôtovany

všeobecne záväzné nariadenie obce o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce gôtovany.pdf Stiahnuté: 390x | 03.07.2017

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 o miestnach daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č 3 k vzn 3-2012.pdf Stiahnuté: 264x | 14.12.2017

Rok 2016

2017
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

dodatok ms 2016 3.pdf Stiahnuté: 267x | 23.03.2017

2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gôtovany

vzn č. 1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce gôtovany.pdf Stiahnuté: 361x | 21.12.2016

VZN 2/2016 o vodení a držaní psov na území obce Gôtovany - zverejnené 7.11.2016

vzn 2-2016 o vodení a držaní psov na území obce gôtovany - zverejnené 7.11.2016.pdf Stiahnuté: 374x | 21.12.2016

Rok 2015

2016
VZN 3/2015 Podmienky nájmu, kritériá a postup prideľovania nájomných bytov ...

vzn 3-2015 podmienky nájmu, kritériá a postup prideľovania nájomných bytov v nájomných domoch vo výlučnom .....pdf Stiahnuté: 709x | 21.12.2016

VZN č. 2/2015 o správe a prevádzke pohrebísk v obci Gôtovany

vzn č. 2-2015 o správe a prevádzke pohrebísk v obci gôtovany.pdf Stiahnuté: 296x | 21.12.2016

VZN č. 1 / 2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok pre územie obce Gôtovany -zverjnené dňa 04.05.2016

vzn č. 1-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd ....., zverjnené dňa 04.05.2016.pdf Stiahnuté: 362x | 21.12.2016

Rok 2013

2017
Dodatok č. 2 k VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia - zverejnené 3.3.2015

dodatok č. 2 k vzn 2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia - zverejneneé 3.3.2015.pdf Stiahnuté: 310x | 15.03.2017

Stránka