Navigácia

Obsah

Tlačivá

 

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých

súhlas na vyňatie pozemku.docx Stiahnuté: 185x | 03.07.2017

Žiadosť o výrub drevín

výrub drevín.docx Stiahnuté: 240x | 03.07.2017

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

samostatne hospodáriaci roľník.docx Stiahnuté: 165x | 03.07.2017

Stránka